جایگاه نگارش دانشگاهی در آموزش رسمی کشور

متن ویراست بعد از انقلاب:

ما در رویارویی با مسائل وجود و آغاز و انجام جهان و معنای حیات انسان از دین انتظار دستگیری و ارشاد داریم. دین الهی که از سرچشمۀ وحی می‌جوشد، به بیان همین مسائل می‌پردازد و راه و رسم سعادت انسان را با تبیین جهان و آغاز و انجام آن به ما نشان می‌دهد. پس دیگر به فلسفه و دستاوردهای عقل بشر چه حاجت است؟
نام احمد نام جمله انبیاء است چون که صد آمد نود هم پیش ماست.
در معارف وحی مطالب فراوانی می‌توان یافت که به طور مستقیم و غیرمستقیم به حقیقت و احوال وجود مربوط می‌شود. آیات و روایات به مناسبت‌های گوناگون در باب مبداء وجود، نحوه به وجود آمدن جهان، مراتب و درجات هستی، چگونگی سیر و تحول موجودات جهان، جایگاه انسان در عالم هستی، معرفت خداوند و ارتباط جهان با خداوند سخن گفته‌اند. در قرآن کریم و کلام پیشوایان دینی- به صورت دعا با خطبه و خطابه- نکات فراوانی در این زمینه آمده است؛ دو نکتۀ اساسی را دربارۀ این بخش از تعالیم دین نباید از نظر دور داشت.

ارتباط مستقیم با پشتیبانی
×
ارتباط مستقیم لطفا سوال خود را با ما در میان بگذارید...