📝 تمرین درسگفتار دوم

.wp-block-gutenbee-iconbox.block-363ae5-8f45-45 { margin-left: 20px; padding-left: 10px; } .wp-block-gutenbee-iconbox.block-363ae5-8f45-45 .gutenbee-icon-block { margin-right: 20px; padding-left: 20px; }
.wp-block-gutenbee-icon.block-363ae5-8f45-45-icon { margin-right: 20px; padding-left: 20px; } .gutenbee-icon-block.block-363ae5-8f45-45-icon .gutenbee-icon-block-icon-wrap { font-size: 40px; } .gutenbee-icon-block.block-363ae5-8f45-45-icon svg { width: 40px; height: 40px; }

فایل word

دریافت

.wp-block-gutenbee-iconbox.block-fdf889-dbbb-4b { margin-left: 20px; padding-left: 10px; } .wp-block-gutenbee-iconbox.block-fdf889-dbbb-4b .gutenbee-icon-block { margin-right: 20px; padding-left: 20px; }
.wp-block-gutenbee-icon.block-fdf889-dbbb-4b-icon { margin-right: 20px; padding-left: 20px; } .gutenbee-icon-block.block-fdf889-dbbb-4b-icon .gutenbee-icon-block-icon-wrap { font-size: 40px; } .gutenbee-icon-block.block-fdf889-dbbb-4b-icon svg { width: 40px; height: 40px; }

پاسخ‌نامه

دریافت

.wp-block-gutenbee-iconbox.block-82200f-d75a-4c { margin-left: 20px; padding-left: 10px; } .wp-block-gutenbee-iconbox.block-82200f-d75a-4c .gutenbee-icon-block { margin-right: 20px; padding-left: 20px; }
.wp-block-gutenbee-icon.block-82200f-d75a-4c-icon { margin-right: 20px; padding-left: 20px; } .gutenbee-icon-block.block-82200f-d75a-4c-icon .gutenbee-icon-block-icon-wrap { font-size: 40px; } .gutenbee-icon-block.block-82200f-d75a-4c-icon svg { width: 40px; height: 40px; }

فایل pdf

دریافت

ارتباط مستقیم با پشتیبانی
×
ارتباط مستقیم لطفا سوال خود را با ما در میان بگذارید...