جلسات کوچینگ گفت‌وگویی هدفمند بین کوچ و مراجع درباره مسائلی چون عملکرد، موقعیت‌ها، اهداف بلند و کوتاه مدت، پیشرفت شغلی، مشکلات شخصی و کاری و… بحث شده‌است. کوچ با پرسیدن سوالات هدفمند، به مراجع خود کمک می‌کند چالش خود را ریشه‌یابی کرده و دید درستی نسبت به کسب‌وکار خود بیاید. کوچینگ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﺠﺎرب،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ منطقی است. در این فرایند کوچ به مراجع کمک می‌کند تا بتواند مفروﺿﺎﺗش را ﺷﻨﺎﺳﺎیی کند واﻟﺒﺘﻪ ﺟﺴﻮرانه زﻳﺮﺳﻮال ﺑﺒﺮد، راهﺣﻞﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﻳﻦ ﺑﭙﺮوراند و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﺪهﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺧﻮد را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد. افراد در طی جلسات کوچینگ میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ، ﺗﻌﯿﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ کسب‌وکار، اﯾﺪهﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﯾا ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻮآوراﻧﻪ،ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮی،ﺣﻞﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﻳﺖرﻳﺴﮏ و ﺑﺤﺮان داﺷﺘﻪﺑﺎشند.

فرم درخواست مشاوره

لطفا از طریق تکمیل جدول زیر نیاز مجموعۀ خود را معرفی نمایید.
  • مشخصات درخواست‌کننده

  • مشخصات مسئول هماهنگی