فرم نیازسنجی و درخواست برگزاری دوره یا کارگاه آموزشی

لطفا از طریق تکمیل جدول زیر نیاز مجموعۀ خود را معرفی نمایید.
  • با سلام و احترام

    پس از برگزاری ویژه دوره‌هایی متناسب‌سازی شده بدین‌وسیله آمادگی خود را جهت برگزاری دوره‌هایی متناسب با نیازهای آموزشی شما اعلام می‌داریم. لطفا اعلام نیاز اولیه خود را با پاسخ دادن به «فرم نیاز سنجی دوره» مطرح فرمایید.
  • مشخصات درخواست‌کننده

  • مشخصات مسئول هماهنگی

  • مشخصات دورۀ درخواستی

  • (برای مثال مدیران ارشد، مدیران میانی،کارشناسان و ....)
  • در صورت نیاز به توضیحات بیشتر برای معرفی مخاطب خود، سن، رشته و مقطع تحصیلی را بیان فرمایید.
  • لطفا از بین موارد زیر 6 مورد را انتخاب و اولویت آن را هم مشخص کنید