تیزفکری به شوق ایجاد تحول گفت‌و‌گویی (transformation dialogical) و ﻣﺪﯾﺮﻳﺖ ﺷﯿﺸﻪای در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و کسب‌وکارهای کشور ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ می‌کند. از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻨﺶﻫﺎ و ﻫﺪررﻓﺖ ِ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی سمی اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎلی اﺳﺖ که ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، میﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺸﺎط‌ انگیز”ﺑﺎﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯿﺪن” و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ گام ﺑﺮدارﻧﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف، ﻣﺎ دورهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎملی و ﻣﺴﺎﻟﻪ-ﻣﺤﻮر ﺑﺮگزار می‌کنیم. در این دوره‌ها ﺗﻼش می‌کنیم ﻧﯿﺎزﻫﺎی واقعی کسب‌وکار را بهﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ ِ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ کنیم و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ آن را ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨدی درگیرکننده و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ کنیم. ﻣﺎ از آﻣﻮزش “ﻋﺎدت زدایی” و با اراﺋﻪ یک “ﻧﻘﺸﻪ رشد” در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻨﺎختی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ کشور کمک می‌کنیم و آمادگی خود را جهت برگزاری دوره‌هایی متناسب با نیازهای آموزشی شما اعلام می‌داریم.

فرم نیازسنجی و درخواست برگزاری دوره یا کارگاه آموزشی

لطفا از طریق تکمیل جدول زیر نیاز مجموعۀ خود را معرفی نمایید.
  • مشخصات درخواست‌کننده

  • مشخصات مسئول هماهنگی

  • مشخصات دورۀ درخواستی

  • (برای مثال مدیران ارشد، مدیران میانی،کارشناسان و ....)
  • در صورت نیاز به توضیحات بیشتر برای معرفی مخاطب خود، سن، رشته و مقطع تحصیلی را بیان فرمایید.
  • لطفا از بین موارد زیر 6 مورد را انتخاب و اولویت آن را هم مشخص کنید