دستاوردها

مهارت‌ها

 • تفکر نقادانه
 • تفکر خلاقانه
 • تفکر حل مساله
 • تفکر طراحی
 • تصمیم گیری نقادانه
 • تفکر پژوهشی
 • تفکر شخصی
 • تفکر دانشگاهی
 • فلسفه برای کودکان
 • تفکر فلسفی

مخاطب‌ها

 • مدیران
 • مربی فبک
 • پدر و مادرها
 • مربی اندیشیدن
 • دانشجویان
 • فلسفه دوستان
 • نویسندگان
 • کودکان
 • نوجوان
 • پژوهشگران