«پیدا کردن افرادی که بتوانند اطلاعات زیادی را گردآوری کرده و داده‌های مرتبط را از اطلاعات غیرمرتبط تمییز دهند، یک چالش راستین است. بسیاری از افراد وقتی با یک مسئلۀ پیچیده روبرو می‌شوند دست و پای خود را گم می‌کنند یا تمرکزشان را از دست می‌دهند اما افرادی که من آن‌ها را برخوردار از ویژگی‌ «شفاف‌اندیشی» هستند … به واقع تفاوت ایجاد می‌کند. من در جستجو برای یافتن استعدادهای شغلی اصیل همیشه از خودم سوال می کنم که در جستجوی چه هستم و پاسخ من همواره آن است که در جستجوی «اندیشه‌ورزان شفاف». …

اگر موفق شوید که گروهی از این افراد را پیرامون خود گردآورید، آنگاه توانایی‌های سازمان شما نامحدود و دستیابی به هر هدفی ممکن خواهد شد.

پاتریشیا «پت» روسو